GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA DE URGENTA

privind obligatia agentilor economici

de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

 

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

GUVERNUL ROMANIEI emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

 

Art.1

(1)Agentii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii, direct catre populatie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi, sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

(2)Agentii economici prevazuti la alin.1, denumiti in continuare utilizatori, au obligatia emiterii de bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si predarii acestora clientilor.

(3)In cazul in care, agentii economici efectueaza atat activitati de vanzare cu amanuntul, cat si cu ridicata, acestia au obligatia sa emita bonuri fiscale pentru bunurile vandute cu amanuntul si facturi fiscale pentru vanzarile cu ridicata.

(4)In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii sunt obligati ca in momentul constatarii defectiunii sa anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul, sau reprezentantii legali ai acestuia in teritoriu. Prin distribuitor autorizat, in sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege orice agent economic producator, importator sau comerciant, autorizat in conditiile prevazute la art.5.

(5)Pana la repunerea in functiune a aparatelor, agentii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru, special intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate, si sa emita facturi fiscale pentru respectivele operatiuni.

 

Art.2

(1)Se excepteaza de la prevederile art.1 alin. (1):

a)agentii economici care realizeaza venituri totale anuale de pana la 100 milioane lei;

b)comertul si prestarile de servicii cu caracter ambulant, desfasurate in zone publice ori la domiciliul clientului, pe baza de autorizatie, precum si vanzarile efectuate prin automatele comerciale;

c)serviciile de alimentatie publica efectuate in mijloace de transport;

d)vanzarea de paine si produse de panificatie in magazine sau raioane specializate;

e)vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;

f)transportul de persoane pe baza de bilete sau abonamente, precum si cu metroul;

g)activitatile pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicole si altele similare.

(2)In situatia in care, un agent economic presteaza atat activitati prevazute la alin. 1, lit.b-g, cat si activitati pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, fara a organiza gestiuni si evidente contabile distincte pentru acestea, obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale se extinde asupra intregii activitati.

 

Art.3

(1)In sensul dispozitiilor de la art.1 alin. (1) sunt aparate de marcat electronice fiscale: casele de marcat precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care inglobeaza constuctiv un modul fiscal, prin intermediul caruia controleaza memoria fiscala, dispozitivul dublu de imprimare si afisajul client.

(2)Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa indeplineasca cumulativ cel putin urmatoarele functii esentiale:

a)conservarea datelor prin acumulari progresive;

b)imprimarea si emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de inchidere zilnica, rapoarte fiscale periodice;

c)inregistrarea in memoria fiscala a datelor de sinteza cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de inchidere zilnica si a oricaror modificari de parametri care afecteaza interpretarea datelor stocate si evenimente care afecteaza continuitatea inregistrarii datelor;

d)blocarea automata a functionarii aparatului cand sunt inactive memoria fiscala, dispozitivul dublu de imprimare sau afisajul client;

e)asigurarea continuitatii functionarii si inregistrarii datelor, coerentei structurii de date si documentelor emise, precum si asigurarea procedurilor de recuperare din stari de eroare generate de manipulari gresite sau erori de sistem.

(3)Memoria fiscala este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal care trebuie sa permita obligatoriu acumulari progresive ale datelor fara a putea fi modificate sau sterse, precum si conservarea in timp a acestora pe o perioada de minim 10 ani.

(4)In memoria fiscala se vor stoca urmatoarele date: denumirea, adresa, codul fiscal ale emitentului, logotipul si seria aparatului si datele prevazute la alin. (2) lit.c).

(5)Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de catre persoane autorizate in acest scop de Ministerul Finantelor.

 

Art.4

(1)Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie sa cuprinda: denumirea, adresa si codul fiscal al agentului economic emitent; logotipul si seria aparatului; numarul de ordine; data si ora emiterii; denumirea bunurilor livrate sau serviciilor prestate; cantitatile; preturile unitare; valoarea; cotele de taxa pe valoarea adaugata; valoarea totala; valoarea taxei pe valoarea adaugata, precum si alte taxe, care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.

(2)Rola jurnal este documentul care se tipareste concomitent cu bonul fiscal si contine toate datele din acesta si se pastreaza in arhiva agentilor economici timp de doi ani de la data incheierii exercitiului in cursul caruia a fost intocmit.

(3)Raportul fiscal de inchidere zilnica este documentul care contine: denumirea, adresa si codul fiscal al agentului economic emitent; logotipul si seria aparatului; numarul de ordine progrsiv numerotat; data si ora emiterii; numarul de bonuri emise in ziua respectiva; valoarea totala a operatiunilor efectuate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata si defalcarea acesteia pe cote de taxa pe valoarea adaugata cu precizarea nivelului de cota, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind in baza de impoztare a taxei pe valoarea adaugata.

(4)Registrul special prevazut la art.1 alin. (5) si raportul fiscal de inchidere zilnica sunt documente care se au in vedere de catre organele fiscale cu ocazia verificarii veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Aceste documente se arhiveaza si pastreaza pe o perioada de timp de 10 ani.

(5)Agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale sau cand aceasta trebuie inlocuita ca urmare a defectarii, sunt obligati sa predea memoria fiscala spre pastrare si arhivare Directiilor Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat judetene sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz. Pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioada de 10 ani.

 

Art.5

(1)In vederea avizarii modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, a distribuitorilor autorizati si a unitatilor service acreditate se constituie "Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale".

(2)Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul Romaniei sunt permise numai daca pentru respectivele aparate s-a obtinut avizul comisiei prevazute la alin. (1) si in conditiile stipulate in acest aviz.

(3)Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa fie dotate de catre distribuitor cu o brosura cu pagini numerotate, care contine istoria aparatului, denumita "carte de interventii". Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sa pastreze in conditii optime cartea de interventii, iar impreuna cu unitatile de service acreditate raspund de completarea si actualizarea acesteia, cu datele referitoare la utilizator si interventiile service.

(4)Sunt admisi la procedura de avizare numai agentii economici care comercializeaza aparate de marcat electronice fiscale ce se incadreaza in prevederile art.3, asigura service-ul pentru perioada de garantie, postgarantie si piese de schimb.

(5)Distribuitorii sunt obligati ca prin sistemul de service acreditat sa asigure in termen de maxim 72 de ore de la instiintarea defectarii aparatului de catre agentul economic, repunerea in functiune a aparatului sau inlocuirea acestuia.

 

Art.6

(1)Obligatia agentilor economici prevazuti la art.1 de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale ia nastere astfel:

a)in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale in anul 1998 de peste 500 milioane lei;

b)in termen de 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale in anul 1998 intre 100 si 500 milioane lei.

(2)Agentii economici care se inregistreaza la Oficiul National al Registrului Comertului dupa data de 1 ianuarie 1999 au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale de la data de intai a lunii urmatoare celei in care au depasit plafonul prevazut la art.2 alin. (1) lit.a), dar nu inainte de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta.

 

Art.7

Agentii economici care pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta au achizitionat aparate de marcat electronice fiscale in scopul utilizarii sau distribuirii, sunt obligati ca in termen de 6 luni de la aceasta data sa obtina avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale.

 

Art.8

Clientii au obligatia de a solicita, prelua si pastra bonurile fiscale asupra lor pana la iesirea din unitatea de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, precum si de a le prezenta la cererea organelor de control.

 

Art.9

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca potrivit legii penale nu sunt considerate infractiuni:

a)dotarea, comercializarea sau utilizarea de catre agentii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fara avizul "Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale" ori nerespectarea conditiilor stipulate in aviz;

b)livrarea de bunuri sau prestarea de servicii fara emiterea bonului fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la art.1 alin. (5);

c)nepredarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electonic fiscal;

d)nerespectarea de catre clienti a obligatiei de a solicita, prelua, pastra bonurile fiscale si de a le prezenta la cererea organelor de control;

e)nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei de a anunta distribuitorul autorizat sau reprezentantii legali ai acestuia in teritoriu in momentul constatarii defectarii aparatului;

f)nerespectarea obligatiilor ce revin distribuitorilor de repunere in functiune a aparatelor defecte sau de inlocuire a acestora in termenul prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;

g)nerespectarea obligatiei de pastrare si arhivare a rolei jurnal, raportului fiscal de inchidere zilnica si a registrului special prevazut la art.1 alin (5);

h)nerespectarea obligatiei de a pastra, completa si actualiza cartea de interventii prevazuta la art.5 alin. (3);

i)nerespectarea obligatiei de a preda spre pastrare si arhivare memoria fiscala conform prevederilor art.4 alin. (5);

j)emiterea bonului fiscal pentru o valoare inferioara celei reale, precum si nerespectarea prevederilor de la art.1 alin. (5).

 

Art.10

(1)Amenzile pentru contraventiile prevazute la art.9 se aplica persoanelor juridice, cu exceptia celor de la lit.c) si d), astfel:

a)Faptele prevazute la lit.,a), b), e), f) si j) se sanctioneaza cu amenda de la 5 milioane la 10 milioane lei;

b)Faptele prevazute la lit. g) si h) se sanctioneaza cu amenda de la 1 milion lei la 25 milioane lei;

c)Fapta prevazuta la lit.i) se sanctioneaza cu amenda de la 50 milioane la 100 milioane lei;

 

(2)Amenzile pentru contraventiile prevazute la art.9 lit.c) si d) se aplica persoanelor fizice astfel:

a)Fapta prevazuta la lit.c) se sanctioneaza cu amenda de la 1 milion lei la 5 milioane lei;

b)Fapta prevazuta la lit.d) se sanctioneaza cu amenda de la 100000 lei la 500000 lei.

 

Art.11

(1)Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor, se face de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne, precum si din unitatile lor teritoriale.

(2)Contestarea actelor de control intocmite de organele prevazute la alin. (1) si solutionarea acestora se efectueaza pe baza procedurilor prevazute de legislatia in vigoare.

(3)Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Legii nr.32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art.25-27.

 

Art.12

(1)In cazul repetarii faptei prevazute la art.9 lit.f) odata cu aplicarea amenzii contraventionale, organele de control vor dispune si retragerea definitiva a avizului eliberat distribuitorului pentru distributia si comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

 

Art.13

(1)Neindeplinirea obligatiei agentilor economici prevazuti la art.1 de a se dota si utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevazute la art.6 atrage suspendarea activitatii unitatii pana in momentul inlaturarii cauzelor care au generat aceasta.

 

Art.14

In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Finantelor va elabora Norme metodologice de aplicare, ce vor cuprinde prevederi privind structura si atributiile "Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale", precum si procedura de suspendare a activitatii sau de retragere definitiva a avizului eliberat distribuitorului pentru distribuirea si comercializarea aparatelor, care se vor aproba prin hotarare a Guvernului.